Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Đặng Công Dũng04/10/1979Tổ trưởngThsdangcongdungc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Oanh 04/08/1980Giáo viênĐHnguyenthioanhc3ndd@bacninh.edu.vn
Trần Thị Thanh Thuỷ 18/11/1982Giáo viênĐHtranthithanhthuyc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Chinh14/09/1983Giáo viênĐHnguyenthichinhc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Trọng Hùng04/04/1984Giáo viênĐHnguyentronghungc3ndd@bacninh.edu.vn
Phạm Tuấn Hoàn18/09/1982Giáo viênThsphamtuanhoanc3ndd@bacninh.edu.vn
Trịnh Thị Hằng14/12/1984Giáo viênĐHtrinhthihangc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hạnh11/08/1985Giáo viênĐHnguyenthihanhc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hiển05/07/1986Giáo viênThsnguyenthihienc3ndd86@bacninh.edu.vn
Dương Thị Nguyên20/08/1986Giáo viênThsduongthinguyenc3ndd@bacninh.edu.vn