Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Nguyễn Ngọc Hân 20/08/1978Tổ trưởngThsVănnguyenngochanc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị.Hương Thuỷ 28/06/1977Giáo viênĐHVănnguyenthihuongthuyc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Bình San27/08/1977Giáo viênĐHVănnguyenbinhsanc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Nhung28/10/1979Giáo viênĐHVănnguyenthinhungc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Tâm14/10/1979Giáo viênThsThsnguyenthithanhtamc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Nga04/02/1979Giáo viênĐHVănnguyenthingac3ndd@bacninh.edu.vn
Chu Thị Sinh05/07/1983Giáo viênĐHVănchuthisinhc3ndd@bacninh.edu.vn
Trần Thị Điển20/08/1981Giáo viênĐHVăntranthidienc3ndd@bacninh.edu.vn
Trần Thị Hồng30/09/1991Giáo viênĐHVăntranthihongc3ndd@bacninh.edu.vn