Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Đinh Ngọc Phúc29/08/1981Tổ trưởngThsToándinhngocphucc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hà24/07/1971Giáo viênĐHToánnguyenthithuhac3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Vân02/09/1976Giáo viênĐHToánnguyenthivanc3ndd76@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Hiền23/10/1979Giáo viênThsToánnguyenthihienc3ndd79@bacninh.edu.vn
Phạm Thị Xuân Mai 23/11/1980Giáo viênĐHToánphamthixuanmaic3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Lan27/07/1981Giáo viênThsToánnguyenthilanc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Yến23/11/1981Giáo viênĐHToánnguyenthiyenc3ndd@bacninh.edu.vn
Trần Văn Phượng15/02/1981Giáo viênThsToántranvanphuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Bình01/05/1982Giáo viênThsToánnguyenthibinhc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Bá Đôn01/02/1982Giáo viênThsToánnguyenbadonc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Văn Nguyên10/05/1982Giáo viênĐHToánnguyenvannguyenc3ndd@bacninh.edu.vn
Phạm Thị Thuỳ Vân16/07/1983Giáo viênĐHToánphamthithuyvanc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị. Huyền Trang20/12/1985Giáo viênThsToánnguyenthihuyentrangc3ndd@bacninh.edu.vn
Lưu Thị Thu Hương19/03/1986Giáo viênThsToánluuthithuhuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Thuỷ10/02/1987Giáo viênThsToánnguyenthithuthuyc3ndd@bacninh.edu.vn
Đào Thị Xinh19/08/1979Giáo viênĐHTindaothixinhc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Tình04/08/1988Giáo viênĐHTinnguyenthitinhc3ndd86@bacninh.edu.vn