Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Nguyễn Thị.Hà Ngọc 25/03/1979Tổ trưởngThsSinhnguyenthihangocc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Lương Nam01/07/1976Giáo viênThsSinhnguyenthiluongnamc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng17/06/1977Giáo viênĐHSinhnguyenthithuhangc3ndd@bacninh.edu.vn
Đào Thị Phương Đông27/12/1977Giáo viênThsSinhdaothiphuongdongc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị. Ngọc Xuyến02/12/1981Giáo viênĐHSinhnguyenthingocxuyenc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thanh Sơn04/04/1984Tổ phóĐHTDnguyenthanhsonc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Duy Tuấn 05/12/1964Giáo viênĐHTDnguyenduytuanc3ndd@bacninh.edu.vn
Đặng Thị Nga06/07/1969Giáo viênĐHTDdangthingac3ndd@bacninh.edu.vn
Ngô Văn Xuân22/01/1976Giáo viênĐHGDQPngovanxuanc3ndd@bacninh.edu.vn
Đỗ Thị Hoa24/10/1982Giáo viênĐHGDQPdothihoac3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị ánh Phượng13/10/1983Giáo viênĐHTDnguyenthianhphuongc3ndd@bacninh.edu.vn
Ngô Thị Thơm01/11/1986Giáo viênĐHTDngothithomc3ndd@bacninh.edu.vn