Họ và tênNgày sinhChức vụTrình độMônĐịa chỉ Email
Nguyễn Thế Hiếu26/11/1975Tổ trưởngĐHHoá nguyenthehieuc3ndd@bacninh.edu.vn
Ngô Đức Mạnh 09/10/1976Giáo viênĐHHoá ngoducmanhc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Luân 31/10/1979Giáo viênThsHoá nguyenthiluanc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Tiến Hoàn09/09/1979Giáo viênThsHoá nguyenthienhoanc3ndd@bacninh.edu.vn
Đặng Thị Dịu15/11/1983Giáo viênĐHHoá dangthidiuc3ndd@bacninh.edu.vn
Đoàn Thị Dung06/03/1984Giáo viênThsHoá doanthidungc3ndd@bacninh.edu.vn
Dương Thuỳ Linh18/12/1984Giáo viênThsHoá duongthuylinhc3ndd@bacninh.edu.vn
Phan Quang Nghiêm15/01/1984Giáo viênĐHHoá phanquangnghiemc3ndd@bacninh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hảo25/02/1984Giáo viênĐHHoá nguyenthithanhhaoc3ndd@bacninh.edu.vn