Chức vụ: BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Nguyễn Ngọc Dũng

Ngày sinh: 04/11/1963

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại: 0222 3508 775

Địa chỉ email: nguyenngocdungc3ndd@bacninh.edu.vn

Chức vụ: PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Nguyễn Công Lý

Ngày sinh: 18/08/1975

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại: 0222 3710 828

Địa chỉ email: nguyenconglyc3ndd@bacninh.edu.vn

Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Hà Văn Ngọc 

Ngày sinh: 06/03/1966

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại: 0222 3710 828

Địa chỉ email: havanngocc3ndd@bacninh.edu.vn

Chức vụ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Họ tên: Đào Văn Thái 

Ngày sinh: 25/02/1979

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại: 0222 3710 828

Địa chỉ email: daovanthaic3ndd@bacninh.edu.vn